Ангилал

ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН АЙМГИЙН ТЭРГҮҮНИЙ 3 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл Монгол Улсын Хөдөлмөрийн дотоод журмын зорилго нь байгууллагын онцлогт тохирсон хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах, хөдөлмөрийн сахилгыг бэхжүүлэх, хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах, ажлын цагыг бүтээлчээр ашиглах, ажил үйлчилгээний үр ашиг, чанар, бүтээмж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, түүнтэй холбогдон гарах харилцааг зохицуулахад оршино. Хөдөлмөрийн харилцаанаас үүссэн тодорхой асуудлуудыг байгууллагын захиргаа нь Монгол улсын Боловсролын тухай, Төрийн албаны тухай, Сургуулийн өмнөх боловсролын болон Бага дунд боловсролын

Дэлгэрэнгүй